Pågående projekt

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

PÅGÅENDE PROJEKT

Under år 2020 finansierar föreningen följande projekt:

Smart Housing Småland
Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä och ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Arenan tillhör Vinnovas Vinnväxtsatsningar som syftar till att främja hållbar regional tillväxt och har statlig finansiering under åren 2013-2023.

Föreningen bidrar med 100 000 kr/år under hela tioårsperioden.

Föreningens kontaktperson är Karin Lindskog, Glasbranschföreningen

TIDIGARE FINANSIERADE PROJEKT

Cementhaltiga vätskor och kemiskt angrepp på planglas
Projektet undersökte vad som sker på planglas då detta utsätts för cementhaltiga alkaliska lösningar och gav rekommendation och förslag till riktlinjer hur glas och betong skall hanteras tillsammans där det finns risk för att detta fenomen kan uppträda.

Eternal glass
Glas är ett återanvändningsbart material och omsmält glas kan bli nytt glas. Idag går dock en stor mängd av de glasprodukter som brukats till deponi. Denna förstudie undersökte förutsättningarna för ett mer omfattande cykliskt synsätt inom glasproduktion så att mindre mängd glas går till deponi.

Alternativa smältmetoder
En stor del av kostnaden för glastillverkning består av energiåtgången vid glassmältningen. Gasförbränning och el-element har länge använts som standardmetod vid glastillverkning. I projektet utfördes tester för smältning av glas med två alternativa metoder, plasma- och induktionssmältning. Båda metoderna visade både positiva och negativa egenskaper.

Cirkulär ekonomi & hållbara materialflöden inom fönsterbranschen
Projektet har kartlagt vad den cirkulära ekonomin och de hållbara materialflödena inom fönstersektorn befinner sig i dag utifrån de lagar och regler som påverkar branschen. Man har också undersökt hur ett fönster med så många insatsvaror och komponenter ska kunna bli mer hållbart med cirkulära materialflöden.

Klimatpåverkan från närproducerade planglasprodukter i Sverige jämfört med motsvarande importerade produkter
Projektet undersökt vilken klimatpåverkan härdat respektive härdat och laminerat glas producerat i Sverige har jämfört med motsvarande importerade glas. En jämförelse visar tydligt att elens ursprung är avgörande för resultatet. Vilka energikällor som används vid framställningen av elen har varit avgörande för skillnaden i klimatpåverkan mellan produkter som härdas och lamineras i Sverige och för motsvarande glas som produceras i annat land.