Pågående projekt

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Följande projekt beviljades medel på föreningens styrelsemöten i september 2016 och i februari 2017:

Cementhaltiga vätskor och kemiskt angrepp på planglas

Glas är ett viktigt material i byggkonstruktioner och är generellt ett kemiskt motståndskraftigt material men det kan trots allt korrodera. Alkaliska lösningar som bildas vid kemiskt angrepp på betong eller cement, framförallt vid färska fundament, kan angripa glaset. Detta kan främst ske då nybyggen utsätts för regnvatten som rinner över betongytor ner på glasytor som tex kan vara inglasade balkonger.

Föreningen har beviljat medel för en studie som görs på RISE Glas och CBI (Cement och Betonginstitutet). Målet är att förstå dessa fenomen bättre och vilka mekanismer som sker på planglas då detta utsätts för cementhaltiga alkaliska lösningar. Arbetet skall mynna ut i en rekommendation eller förslag till riktlinjer hur glas och betong skall hanteras tillsammans där det finns risk för att detta fenomen kan uppträda.

Studien skall slutföras under 2017.
Föreningen bidrar med 200 000 kr.
Föreningens kontaktperson är Jörgen Häll, Glascentrum i Växjö AB


Förstudie Eternal glass

Glas är ett av världens verkligt återanvändningsbara material och omsmält glas kan bli nytt glas. Idag går dock en stor mängd av de glasprodukter som brukats till deponi och detta projekt ska undersöka förutsättningarna för ett mer omfattande cykliskt synsätt inom glasproduktion så att mindre mängd glas går till deponi.

I och med att användningen av planglas inom byggnation ökar finns det behov att fundera på vad som bör göras med brukat planglas. Hur kan cirkulär ekonomi i större utsträckning utnyttjas då dagens “glashus” ska rivas och mängden brukat planglas ökar. Det finns även mycket glas i hemmen. Det finns ingen organiserad insamling av glasprodukter för hemmet och brukat ”hemglas” går till deponi.

Förstuden inleds med en nulägesanalys där syftet är att kartlägga flöden och mängder av kasserat glas.

Några av projektets inledande frågeställningar är:
• Hur cirkulär kan glasproduktion bli?
• Kan andelen glas som går till deponi minskas?
• Kan brukade insamlade glasvaror omsmältas i större utsträckning?
• Hur sker insamling av brukat glas idag, vilka olika kvalitet finns och vilka är mängderna?
•  Hur kan insamling av brukat glas ske för flertalet glasprodukter?
• Hur kan skärv av brukat glas användas för nyproduktion av glasvaror i så bred verksamhet som möjligt?
• Vad krävs för att brukat glas som idag går till deponi ska kunna omsmältas och användas till produktion av nya glasvaror?

Denna studie har en stark koppling till ett annat projekt som just avslutats på RISE. I det aktuella projektet REBUS- Ökade cirkulära flöden av byggnadsmaterial med bibehållen god kvalitet, har man tittat på ”glas-sidan” om det går att materialåtervinna stenull, glasull och planglas bättre. Målet här har varit att använda denna resurs som råvara till ny mineralull och nytt planglas. Man har studerat vilken kvalitet som krävs för att det ska gå att återvinna till respektive produkt.

Förstudien skall slutföras under 2017 och genomförs av RISE Glas och Linnéuniversitetet.
Föreningen bidrar med 300 000 kr.
Föreningens kontaktperson är Pontus Lindberg, Paroc Group Oy


Smart Housing Småland

Smart Housing Småland möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. Vi bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.
Det finns stora möjligheter i det utmaningar som ligger framför oss och satsningen kommer att bli en viktig del av länens och Sveriges tillväxt.
RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Småland är en av tre vinnare i VINNOVAs tävling om att etablera en innovationsmiljö grundat på en regions styrkeområden 2013.

Föreningen bidrar med 100 000 kr/år för åren 2017-2019
Föreningens kontaktperson är Karin Lindskog, Glasbranschföreningen

Integritetsinställningscenter

Necessary

Advertising

Analytics

Other